Regulamin

Regulamin rezerwacji lekcji Freestyle Club

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Freestyle Club wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Freestyle Club nie ubezpiecza klientów- sugerujemy aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od NNW we własnym zakresie.

 1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera ze Freestyle Club z siedzibą przy ul. krzyżówki 28, 01-193 Białołeka w Warszawie umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Lekcje w Freestyle Club można rezerwować online za pośrednictwem systemu rezerwacji https://freestyle-club.profims.com/.
 3. Należność za lekcje należy uregulować w trakcie rezerwacji przelewem bankowym.
 4. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 5. W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs lub opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji lub kursu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły minimum 120 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji lub szkoła nie może zrealizować zlecenia.
 7. Korzystanie z pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.
 8. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 9. Klienci szkoły spotykają się z instruktorem w miejscach wyznaczonym.
 10. Lekcja w Freestyle Club trwa 55 minut (2h=110 min, 3h=165 min)
 11. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po ukończeniu zajęć w wyznaczonym przez szkołę miejscu.
 12. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.
 13. Przed przystąpieniem do lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 14. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć ( pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 15. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt snowboardowy, kask. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 16. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji.
 17. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z niepodporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 18. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły Freestyle Club musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku nie powiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Szkołę, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.
 19. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom- w tym również osobom małoletnim- odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 20. Klient zobowiązany jest do opłacenia karnetu dla siebie oraz dla instruktora. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy w wyznaczonym miejscu.
 21. Klienci szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę Freestyle Club
 22. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły snowboardu Freestyle Club.
 23. Szkoła snowboardowa Freestyle Club zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.
Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż: Administratorem danych jest Freestyle Club z siedzibą przy ul. krzyżówki 28, 01-193 Białołeka . tel 602154663; NIP:5242772849, REGON:147478101 

1 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 602154663. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie lub realizacją zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale są niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez użytkowania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych o osobowych. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 

KONTAKT

SOCIAL MEDIA

KONTAKT

SOCIAL MEDIA